Aktuāli!

Nākamās skolēnu un darbinieku testēšanas reizes paredzētas 23.septembrī un 7.oktobrī.

Tā kā rodas arvien vairāk jautājumu, kas ir karantīna un kas ir jāievēro, lūgums iepazīties ar skaidrojumu: https://covid19.gov.lv/covid-19/drosibas-pasakumi/karantina.

Ja tiek pārkāptas epidemioloģiskās drošības prasības un pandēmijas laikā noteiktie ierobežojumi vai aizliegumi, fiziskām personām sods var sasniegt līdz 2000 eiro!

VECĀKIEM

 

Pagarinātās darba dienas grupu grafiks 2021./2022.mācību gads

 

 

Par bērnu uzņemšanu Ikšķiles vidusskolas 1.klasē 2021./2022.m.g.

 Ikšķiles vidusskolā bērnu pieteikšana uzņemšanai 1.klasē 2021./2022. mācību gadam noteikta no 01.02.2021. līdz 31.05.2021

Vecāki, piesakot bērnu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un:

  • aizpilda direktoram adresētu iesniegumu un izglītojamā kartīti (veidlapas skolas kancelejā);
  • iesniedz bērna fotogrāfiju (3x4, skolēna apliecībai);
  • uzrāda bērna dzimšanas apliecību.

Līdz 01.09.2021. skolas kancelejā jāiesniedz:

  • pirmsskolas izglītības iestādes izdotu izziņu, par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai;
  • bērna medicīnisko karti (026/u veidlapa,) ar ģimenes ārsta slēdzienu.

 

Iesniegumus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu: vidusskola@ikskile.lv  

Formas aizpildīšanai:

Iesniegums Word formātā

Iesniegums PDF formātā

Pēc valstī noteikto ierobežojumu atcelšanas, dokumenti tiks pieņemti klātienē skolas kancelejā darba dienās no plkst. 08.00 līdz 16.00. Datums tiks precizēts.

            Ar Ikšķiles novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.36/2014 “Kārtība, kādā izglītojamos uzņem Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas, 1.klasēs” var iepazīties skolas mājaslapā:  www.ikskilesvidusskola.lv (sadaļā - Skolas noteikumi)

Informācija pa tālruni 65030236, 63509266

E-pasts: vidusskola@ikskile.lv

 

Par skolēnu uzņemšanu Ikšķiles vidusskolas 10.klasē 2021./2022.m.g.

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana Ikšķiles vidusskolas kancelejā

no 2021. gada 14. jūnija līdz 18. jūnijam.

Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegums;
  • apliecības par pamatizglītību kopija (uzrādot oriģinālu);
  • sekmju izraksta (pielikuma apliecībai par pamatizglītības iegūšanu) kopija (uzrādot oriģinālu);
  • dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu) vai uzrāda pasi;
  • bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u), potēšanas karte (veidlapa 063/u);
  • pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopija, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotā persona;
  • bāriņtiesas lēmums par aizbildņa iecelšanu bērnam vai šāda lēmuma apliecinātu kopija, ja pieteikumu iesniedz likumiskais aizbildnis.

Aizpildāmās formas:

Iesniegums Word formātā

Iesniegums PDF formātā

Ar kārtību izglītojamo uzņemšanai vidusskolas programmā var iepazīties šeit.

Informācija pa tālruni 65030236, 63509266

E-pasts: vidusskola@ikskile.lv